PL EN

Informacja o monitoringu wizyjnym
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z o.o. (zwanego dalej Pracodawcą)  oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, znajdującego się w użytkowanych przez Spółkę pomieszczeniach, wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery.

Monitoring wizyjny obejmuje wejścia na korytarz siedziby Pracodawcy, na pierwszym piętrze budynku  przy ul. Karola Łowińskiego.

Monitoring jest prowadzony całodobowo. Rejestracja obrazu jest uruchomiana automatycznie za pomocą kamer po wykryciu ruchu w polu widzenia. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Pracodawcy.

Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od zarejestrowania, poprzez nadpisanie danych,  chyba że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

Wejścia do siedziby przedsiębiorstwa objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Uwaga teren monitorowany ”.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, NIP 676-01-06-919. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora opisany powyżej. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zarząd OPGK Kraków

Informacja do pobrania.

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl