PL EN

70 LAT TRADYCJI

Nie od razu Kraków zbudowano – to znane powiedzenie trafnie odnieść można do kolei losów przedsiębiorstwa nazywającego się dziś: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. Zanim OPGK przybrało obecną formę, przeszło długą drogę rozlicznych, wielotorowych transformacji, zmieniane były nazwy firm i jednostek organizacyjnych, z których z czasem powstał jeden spójny twór.

HISTORIA

 

Na podstawie Zarządzenia z dnia 9 lutego 1949 roku o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego zostało powołane w Krakowie pierwsze powojenne geodezyjne przedsiębiorstwo państwowe – Krakowski Oddział Państwowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Warszawie.

Terenem działalności nowo utworzonego przedsiębiorstwa został południowo – wschodni rejon Polski. W ślad za decyzją powołująca nastąpiły kolejne działania, organizację Krakowskiego Oddziału powierzono mgr inż. Zbigniewowi Skąpskiemu, mianując go jednocześnie pierwszym dyrektorem Oddziału. W kilka dni potem nastąpił ważny fakt historyczny – KOPPM otrzymał pierwsze zlecenie. Było nim wykonanie map w skali 1:5000 i 1:10 000 dla terenu objętego projektem budowy Nowej Huty o powierzchni ok. 3000 hektarów.

Nadal jesteśmy w 1949 roku. Wtedy też decyzją Głównego Urzędy Pomiaru Kraju powołane zostało w Warszawie Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii i Kartografii (PPFK). Fakt to o tyle istotny, że wkrótce potem (marzec 1950 roku) powstał w Krakowie Oddział PPFK - jednostka, którą można dziś nazwać obrazowo jednym z korzeni obecnego krakowskiego przedsiębiorstwa. Tak, więc przez pewien czas w Krakowie pracowały dwie „siostrzane firmy”. Po półtorarocznej działalności Oddział PPFK stał się jednostką samodzielną jako Krakowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Kartograficzne (KOPK). W tym samym 1951 roku również Oddział KOPPM w Krakowie zostaje przemianowany na samodzielne, pozostające na własnym rozrachunku gospodarczym Krakowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze (KOPM).
Obie autonomiczne od 1951 roku firmy wkrótce miały stworzyć jeden organizm. Oto w 1953 roku do KOPM zostaje wcielone KOPK tworząc samodzielną komórkę organizacyjną o nazwie III Wydział Fotogrametryczny. Wydział ten, mimo iż funkcjonował w strukturze KOPM, zachował jednak dotychczasową strukturę. To już bliskie ideałowi, który zakładał prowadzenie pod jednym szyldem tak prac geodezyjnych jak i kartograficznych.

1 stycznia 1954 roku rozpoczyna pod Wawelem działalność Wydział Produkcyjny Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej „Wschód” w Warszawie (WPPGGK). Jest to początek okresu równowagi organizacyjnej, w Krakowie działały wtedy trzy bliskie sobie w sensie zawodowym firmy. Dopiero 1 stycznia 1974 roku na mocy decyzji państwowych doszło do połączenia KOPM z  WPGGK tworząc Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Krakowie. Tego to dnia na krajowym rynku usług geodezyjnych zaistniała firma, powstała ze znanych już nam firm, pod nowym aktualnym do dziś szyldem.

Od 1962 roku dyrektorem przedsiębiorstwa był mgr inż. Adam Koncewicz. Pod jego kierownictwem firma osiągnęła swój szczytowy rozwój zatrudniając pod koniec lat siedemdziesiątych blisko 1500 osób.

Podstawowymi organizacjami w strukturze przedsiębiorstwa były zawsze zakłady produkcyjne: Zakład Fotogrametrii, Zakład Geodezji Miejskiej, Zakład Pomiarów Realizacyjnych, Zakład Topo – Karto. Funkcjonowały również: Wydział Reprodukcji Kartograficznej, Wydział Opracowań Autogrametrycznych, Wydział Informatyki i ETO, Zakłady Terenowe w Tarnowie, Nowym Sączu i Zakopanem. To z tymi zakładami i wydziałami utożsamiali się pracujący w OPGK ludzie, do nich przypisane były zadania produkcyjne, to one „zarabiały” na sukcesy własne i całej firmy.

W roku 1992 po 30 latach kierowania firmą przeszedł na emeryturę dyrektor Adam Koncewicz. Jego następcą w wyniku przeprowadzonego konkursu został mgr inż. Zbigniew Głogowski. Negocjacje prywatyzacyjne z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przebiegały na tyle sprawnie, że 6 grudnia 1993 roku spółka pod nazwą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. została zarejestrowana w sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście. Działalność rozpoczęła 1 marca 1994 roku przejmując w leasing majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod tą samą nazwą.
W 1999 roku firma obchodziła uroczyście jubileusz: 50-lecie istnienia. Uroczystości odbyły się w jednym z najszacowniejszych w Krakowie budynków - w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
 

Na scenie teatralnej, po powitaniach i wystąpieniach Vipów, odbyła się ceremonia wręczenia zasłużonym pracownikom OPGK odznaczeń państwowych i medali zakładowych "Za zasługi dla OPGK Kraków". Łącznie udekorowano 37 osób.

 

W kulturalnej choć swobodnej atmosferze teatralnego foyer, gdzie zorganizowano koktajl, gospodarze i goście prowadzili ożywione rozmowy o "czasie minionym" i perspektywach na przyszłość. Na tę przyszłość, która jest obecnie teraźniejszością.
 

Lata 2000-2002 to dalsze inwestowanie w technologie, zwłaszcza fotogrametrii cyfrowej i systemów informacji przestrzennej.
Perspektywa zadań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zastaje nas przygotowanych technologicznie i organizacyjnie. Mamy za sobą pierwsze doświadczenia w realizacji zadań typu LPIS na obiekcie o wysokim stopniu trudności.
Dla zapewnienia utrzymania i doskonalenia jakości naszych opracowań i usług wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000.

Pierwsze lata w Unii, od roku 2004, to czas wielkich projektów organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii. OPGK Kraków realizuje kontrole dopłat bezpośrednich oraz modernizacje baz LPIS na terenie całego kraju. Dynamicznemu przyspieszeniu i zmianom ulegają prace kartograficzne. Tworzone są bazy danych topograficznych w technologii GIS. W finalną fazę wchodzi budowa obsługiwanej przez firmę budowy zapory Świnna Poręba.

W dniu 28.06.2012 r. w wyniku głosowania na Zwyczajnym Zebraniu Wspólników został powołany nowy Zarząd Spółki w składzie: Robert Rachwał - Prezes Zarządu Spółki, Agnieszka Buczek - Wiceprezes Zarządu Spółki.

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl