PL EN

 

Klauzula informacyjna dla pracowników  Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

w Krakowie Sp. z o.o.

 

Działając w imieniu Pracodawcy – Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego 
w Krakowie Spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. K. Łowińskiego 7E z siedzibą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049622, NIP: 6760106919, REGON: 350646768, email: opgk@opgk.krakow.pl, tel. 12 421-09-83.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa, m. in. w:
 1. art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383),
 2. art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.),

a w pozostałym zakresie nie dłużej niż jest to konieczne, to jest przez okres zatrudnienia, a po tym okresie przez czas niezbędny dla celów podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń lub ich przedawnienia, o ile przepisy nie nakazują przechowywania danych przez dłuższy okres.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Rodzaje Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy. W zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska, przetwarzamy wszystkie, albo niektóre z podanych poniżej danych osobowych:
 1. Pani/Pana podstawowe dane osobowe: imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu służbowego, numer telefonu prywatnego.
 2. Dane związane z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w szczególności: wykształcenie, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, posiadanie prawa jazdy i jego kategorie, inne dane osobowe zawarte w Pani/Pana CV, Liście Motywacyjnym (np. Pani/Pana wizerunek/fotografia, znajomość języków obcych, odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty, umiejętności związane z obsługą komputera, maszyn, oprogramowania, zainteresowania).
 3. Dane osobowe związane z zawarciem umowy o pracę i przebiegiem zatrudnienia, w szczególności: stanowisko, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, właściwy dla Pani/Pana organ administracji skarbowej, informacje na temat Pani/Pana udziału w programach pracowniczych, informacje związane z czasem i miejscem wykonywania przez Panią/Pana pracy, doświadczenie zawodowe, uprawnienia zawodowa, numer paszportu i inne dane zawarte w paszporcie, numer dowodu osobistego i inne dane zawarte w Pani/a dowodzie osobistym, dane osobowe niezbędne do korzystania przez Panią/Pana oraz członków Pani/Pana najbliższej rodziny z uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo do emerytury lub renty jakie Pani/Panu przysługuje, ich wysokość.
 4. Szczególne kategorie danych osobowych: dane dotyczące Pani/Pana zdrowia, w tym zdolności do pracy, informacje zawarte w przedkładanych przez Panią/Pana zwolnieniach lekarskich, o Pani/Pana chorobach zawodowych, urazach doznanych w związku z wypadkami przy pracy, o stopniu Pani/Pana niepełnosprawności.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2, 3 i 4 kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne i wymaga udzielenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody, niemniej może okazać się konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani zatrudnienia.
 2. Poza przetwarzaniem Pani/Pana danych przez nas samych, są one udostępniane różnym grupom odbiorców, przy czym tylko w takim zakresie i wtedy, gdy ma to związek z celami, w których je przetwarzamy lub z korzystaniem przez nas z systemów IT i wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy np. naszym klientom, z którymi będzie Pan/Pani współpracował/a, naszym podwykonawcom, dostawcom, firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi w zakresie utrzymania, naprawy, aktualizacji systemów IT, udostępniania chmury, rachunkowości, audytorom, bankom, podmiotom świadczącym usługi certyfikacji, kurierom, przewoźnikom, prawnikom, podmiotom świadczącym usługi BHP, organizacjom płatniczym, a także potencjalnym klientom, w szczególności podmiotom, u których ubiegamy się o uzyskanie zamówień, w tym zamówień publicznych. W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od odbiorców danych, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Odbiorcom danych nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych, chyba że wyraziła Pai/Pan na to odrębną zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione organom publicznym, w tym organom administracji skarbowej, ZUS, GUS, organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, w tym agencjom wykonawczym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Zarząd OPGK Kraków

 

Klauzula do pobrania.

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl